Logga in

Användarnamn:
Lösenord:

Visor:

Visor

3. Diverse - Folkvisa

  1 2 3

ludi
# Old King Cole:
<{Gamle kung Cole, Maljuna reĝo Koŭl}>

<[La]=G, 2:4, &=English>

(*
'1<Fiddle> <&Musicans=fi-iddle-ers> <&Musican=fiddle-er> <&Instrument=fiddle> <&Sound=(4* Tweedle '1,3 / '1-4 dee)>
'2<Flute, [Do]=[do]> <&Musicans=flu-ute-ers> <&Musican=flute-er> <&Instrument=flu-ute> <&Sound=(4* Tootle '1,3 / '1-4 toot)>
'3<Trumpet, [do]=[Do]> <&Musicans=tru-umpeters> <&Musican=trumpeter> <&Instrument=trumpet> <&Sound=(4* Poo poo '1,3 / '1-4 poo)>
'4<Timpani, [do]=[DO]> <&Musicans=dru-umme-ers> <&Musican=drumme-er> <&Instrument=dru-um> <&Sound=(4* Rruba- '1,3 / '1-4 -dub)>
'1-4
/Mi Mi do dodo /TiLa SeLa Mi MiMi /LaLa Ti do re /mi i i
dore/mi fami re mire /do redo Ti dore /mi LaLa doTi LaSe /La a a h
/LaSe LaTi do Tido /redo TiLa SeSe MiMi /LaSe LaTi doTi dore /mi i i
dore /mi fami re mire /do redo Ti dore /mi LaLa doTi LaSe /La a a h

{
/Old King Cole was a /merry o-old soul, and a /merry old soul was /he.
He-e /called for his pipe and he /called for his bowl, and he /called for his &Musicans /tree.
/Every &Musican had a fi-ine &Instrument and a /very fine &Instrument ha-ad /he:
&Sound with King /Cole and his &Musicans /tree.
}

)

<{
English Traditional song / Traditionell engelsk visa. / Angla Tradicia kanto
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2005.
}
>
ludi
# Петрушка:
<{Petruszka, Petruŝka}>

<[La]=E,2:,{Livligt}>

((<Violin>/LaaaTi doLa+do /So+TiSo+Ti La /dooore mido+mi /re+faTi+re do+mi (2* /Ti+mi La+la /do+miTi+re La+do /Fa+TiiiFa+do Fa+miFa+re /Fa+doSo+Ti La))+
(<Cello,Base>(4*/LA La)(2* /So Fa /Mi mi /re Ti /miMi La)))*6

<{
Rysk folkvisa / Rusa popola kanto
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2004.
}
>
ludi
# Es gibt ein schöne Blume:

<[Do]=Eb, 2:3><Fermat=1,7:>

(SO /Do Do ReRe /Mi Mi iFa /So LaSo FaMi /Mi Re hSo /LaFa FaLa doLa /LaSo So MiSo /SoFa Mi Re /Do oMi ReFa /Mi iSo FaLa /So (<Fermat>doh) MiSo /SoFa Mi Re /Do o) + (SO /Do Do SOSO /Do Do Re /Mi FaMi ReDo /Do SO hSo /Fa Fa Re /Mi Mi DoTI /LA SO TI /Do o o /o oMi ReFa /a (<Fermat>Mih) DoTI /LA SO FA /MI I)

<{
Tysk folkmelodi / Germana popola kanto / Deutsche Volkslieder
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2005.
}
>
ludi
# Marknadsvisa:
<{Kanto de forio}>

<[do]=G, 2:>
(So /do oTi dore /mi ifa mi /re do re /do h do /mi ire mifa /so ola so /fa mi fa /mi i h 2* /so o o /sofa fa fa /mi somi mi /mire re re '1/mi so h '2/so o o)h


<{
Folkmelodi från Schwaben / Popola kanto de Ŝvabujo
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2004.
}
>
ludi
# Sjung, sjung tillsammans:
<{Kantu, Kantu kune}>

<[do]=F, 2:, Fermat=1,7:>

((#S: /do doodo /do mi /dododo Tidore /(<Fermat>do) o /mi miimi /mi so /mimimi remifa /(<Fermat>mi) i /So o /do o /So o /(<Fermat>do) o
{(2* /Sjung, sjung till/sammans, /gladeligt, gladeligt /sjung!) Sjung, /sjung, /sjung, /sjung! })
+
(#A: (3* /#D:DO+MI+SO#. #D /#D #D /#D SO+TI+Re /(<Fermat>DO+MI+SO) O))
)
(#p: /h h /h h /h h /(<Fermat>h) h)

((#S #p #p)+(#p #S #p)+(#p #p #S))
((#S #S)+(#p #S #p #p)+(#p #p #S #p)+(#A #A))

#S
#p

<{
Gammal engelsk melodi / Malnova angla kanto
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2004.
}
>
ludi
# I skovens dybe, stille ro:
<{I skogens djupa, stilla ro. En la kvieta trankvilo de la arbaro}><Kodály, [Do]=Eb, 1:2>
*
(2* []2DoMi /SoSo SooSoLa /SooSoMi DooDoRe /MiiMiFa ReTI /Do h[])
([]2DoMi /SoSo SoSo /doooLa SoLa /FaFa FaSo /Mi hDo /LaLa LaLa SoooMi DooDoRe /MiiMiFa ReTI /Do h[])

'1{
I2 /skovens dybe2, /stille2 ro,
hvo2r /sange2rhære /bo,
hvo2r /sjælen lytte2d /mange2n gang
ti2l /fugle2ns glade sang,
de2r /er idyllisk /stille fred
i /skovens ensom/hed,
og /hjertets længsler /tie her,
hvo2r /fred o2g hvile /er.
}

'2{
Hø2r /landsbyklokke2n /lyder ned,
be2/bude2r aften/fred,
små2/fuglen, før de2n /går ti2l blund,
e2nd /kvidre2r lidt en /stund.
I2 /mosen kvækker /højt en frø,
stærkt /damper mark og /sø,
nu /klokken tier, - /aftnens fred
si2g /stille2 sænker /ned.
}


<{
Dansk folkmelodi / Dana popola kanto
Tekst / Teksto de: Fritz Andersen, 1864
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2005.
}
>
ludi
# Snømannen:
<{Snögubben. La neĝoviro}>

<[La]=G, 1,7:>

(4*
((2* Mi /La3Ti do Ti3La /Ti3Se Mi (#A: 2* Se3Mi /La La)) Ti /do3Ti do mi3mi /mi3re Ti hre /do3Ti La3Ti do3La /Ti3Se Mi #A)

'1{
Nå /skiner sola så /godt og hett sør i /bakken, sør i /bakken.
og /nå blir snømannen /riktigt svett over /nakken, over /nakken.
Han /ergrer seg både /gul og grå,
jo /mere himmelen er /blank og blå sør i /bakken, sør i /bakken.
}


'2{
Å /stakkars snømann, du /er så hvit og så /vakker, og så /vakker.
men /nå er lufta så /mild og blid og det /lakker, og det /lakker.
Det /lakker fram til at /lerka spør:
"Hvor /er den snømann, som vi /hadde før?" Ja det /lakker, Ja det /lakker.
}


'3{
Og /ravnen skriker som /han kan best: "Han er /vekke! Han er /vekke!"
Nå /ringer snøklokka /inn til fest: "Han er /vekke! Han er /vekke!"
Og /svala flyger fra /sør til nord,
og /kråka sparker i den /våte jord. "Han er /vekke! Han er /vekke!"
}


'4{
Og /det er visst: Ingen /snømann står sør i /bakken! sør i /bakken!
og /det er sikkert at /bekken går sør i /bakken! sør i /bakken!
Og /bekken går til hver /tørstig rot,
og /det blir blomster der hvor /snøen sto sør i /bakken! sør i /bakken!
}
)h


<{
Norsk folkevise / Norvega popola kanto
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2004.
}
>
ludi
# This Old Man:
<{Denna gamle man. Tiu maljuna viro}>

<[Do]=F, 3:4>

(*
'1 <&NUM=one> <&INSTR=drum>
'2 <&NUM=two> <&INSTR=shoe>
'3 <&NUM=three> <&INSTR=tree>
'4 <&NUM=four> <&INSTR=door>
'5 <&NUM=five> <&INSTR=hive>
'6 <&NUM=six> <&INSTR=sticks>
'7 <&NUM=seven> <&INSTR=Devon>
'8 <&NUM=eight> <&INSTR=gate>
'9 <&NUM=nine> <&INSTR=line>
'10 <&NUM=ten> <&INSTR=hen>
'1-10

((/So Mi So o)*2
/La So Fa Mi /Re Mi Fa a
/So Do DoDo Do /DoRe MiFa So o
/So Re Re Fa /Mi Re Do o
{
/This old man /he played &NUM,
/he played nick nack /on my &INSTR
/Nick-nack paddy-whack /give a dog a bone
/This old man came /rolling home.
}
)
)

<{
English traditional song / Traditionell engelsk visa / Tradicia angla kanto
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2005.
}
>
ludi
# Aria d'el Tortilléro:

<[do]=C, 4:>
(<Banjo>(2* mi fa /la so o /h) mi fa /so o so /'DO O mi /fa a a /h (2* re mi /so fa a /h) re mi /fa a so /ti i la /so o o /o h h /'DO O O /O ti la /ti ti i /i h h /ti i i /i la so /'DO 'DO O /O h so /la so mi /i fami remi /so h re /e h h /fa a a /a mi re /do o do /o )h

<{
Folkvisa från Chile / Popola kanto de Ĉilio
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2004.
}
>
ludi
# Vårvindar friska:
<{ventoj freŝa en la printempo}>

<[La]=E, 1,6:, {Något långsamt}>
<Soprano=Fiddle><Accordo=String Ensemble 1>
<p=!4><mp=!5><mf=!6><f=!7>

(2*(<Soprano>(2* <p>/#A:La La3Ti La3Ti <mp>/do do3re do3re <mf>/mi mi3re <mp>Ti3do /La#. '1La3Se <p>Mi '2La3La <p>La) (<f> /mi mi3do so3mi /re re3do Ti <mf>/do do3La mi3do /Ti <mp>Ti3Se <p>Mi /#A a h)*2)
'1{ /Vårvindar friska
/Leka och viska
/Lunderna kring likt /älskande par.
/Strömmarna ila
/Finna ej vila
/Förrän i havet /störtvågen far.

2* /Klappa mitt hjärta /klaga och hör
/Vallhornets klang bland /klipporna dör
/Strömkarlen spelar
/Sorgerna delar /vakan kring berg och /dal.
}

'2{ /Hjärtat vill brista
/Ack, när den sista
/Gången jag hörde /kärlekens röst.
/Ögonens låga
/Avskedens plåga
/Mun emot mun och /klappande bröst!

2* /Fjälldalen stod i /grönskande skrud
/Trasten slog drill på /drill för sin brud
/Strömkarlen spelar
/Sorgerna delar /vakan kring berg och /dal.
}

<{ "vakan" = "trasten" }>
)+
(<p=!3><mp=!4><mf=!5><f=!6>
<Accordo, [do]=[Do]> (2* <p>/#Lm:La+do+mi#. #Lm #Lm <mp>/#Lm #Lm #Lm <mf>/#M7S:Se+Ti+re+mi#. #M7:Mi+Se+Ti+re#. #M7S <mp>/#Lm '1#M7S #M7 '2#Lm #Lm) (<f> #D:do+mi+so#. #D #D /#S:So+Ti+re#. #S #S <mf>/#Lm #Lm #Lm /#M7S #M7 #M7 /#Lm #Lm #Lm /#Lm #Lm #Lm /#M7S #M7 #M7 /#Lm o h)*2)*2


<{
Text/Teksto: Julia Nyberg (Euphrosyne) (1785 - 1854),
Folkmelodi från Norrland, Sverige / Popola kanto de Norrlando en Svedio
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2004.
}
>
ludi
# Året runt:

<Kodály, [Do]=D, Rörligt: 1,2:> * (* DoRe /Mi MiFa So LaTi /do TiLa So LaSo /Mi '1MiMi Mi ReDo /Mi i Re '2MiSo Re ReMi /Do o h) '1(* MiSo /Fa ReFa Mi DoMi /'1Mi i Re '2 Re e h)

<{
Folkmelodi / Popola Kanto
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2008
}
>
ludi
# Vårkánon:

<Kodály, [Do]=C>

( #I: SoSo /So Mi LaSoFa /Mi Do ReMi /Fa TI TIMiRe /Do h
#II: SoSo /mi do doTiLa /So Mi FaSo /La Re ReSoFa /Mi h
#III: (DoMiSo /do o)*2 TIReSo /So oLaSo SoLaSo /So h)

(#I ((#II)+(#I)) ((#III)+(#II)+(#I)) ((#I)+(#III)+(#II)) ((#II)+(#I)+(#III)) ((#III)+(#II)+(#I)) (()+(#III)+(#II)) (()+()+(#III)))

<{
Traditionell Kanon / Tradicia kanono
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2008
}
>
ludi
# Majhälsning:

<Kodály, [Do]=C, 2,3:>

(#I: do /So o Mi do /So o Mi Mi /Re Mi Fa Re /Mi i h
#II: Mi /Mi So do mi /re e do do /Ti So La Ti /do o h)

(#I ((#II)+(#I)) ((#I)+(#II)) ((#II)+(#I)) (()+(#II)))

<{
Folkmelodi / Popola Kanto
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2008
}
>
ludi
# Hör hur det susar:
<{Aŭdiĝas kiel susuras}>

<Kodály, [do]=B>

((* <!7> /do La Ti /do o do /mi fa re /mi i mi /re do La /Ti iSo LaTi /do do Ti /do o h)
(* <!6> /mi re do /Ti i Ti /re do Ti /La a La /do Ti La /So o So /Ti La So /Fi iFi La /So So Fi /So o h)
('1<!7> '2<!3> * So La Ti /do omi re /do do Ti /do o h))

+

((* <!7> /do La Ti /do o do /do re Ti /do o do /Ti La Fi /So oSo SoFa /Mi Re So /Mi i h)
(* <!6> /mi re do /Ti i Ti /Ti La So /Fi i Fi /La So Fi /So o So /So Fi Mi /Re Re Re /Mi Do Re /TI I h)
('1<!7> '2<!3> * So Fa Re /Mi iDo Re /Mi Fa So /Do o h))

<{
Melodi / Kanto de: Hans Leo Hassler (1564-1612)
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2008
}
>
ludi
# O, Sommar, vad du gav:
<{Ho somero, kio vi donas}>

<Kodály, [La]=A, 1,7:>

([]Re /La LaRe /La LaRe /LaLa TiSo /La
hLa /rere dodo /TiTi LaLa /rere dodo /TiTi LaRe
/La LaRe /La LaRe /LaLa TiSo /La a[])
+
([]h (/REhSOh RehSOh)*11 /RE E[])

<{
Tysk folkmelodi / Popola Kanto de Germanio
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2008
}
>
ludi
# Krattarvisa:
<{Rastista Kanto}>

<Kodály, [LA]=D>

((#I: * (2*/LATI DoRe MiLa Mi /DoRe DoTI LA LA) '1 (2* /DoTI LASO DoRe Mi) /LaLa TiLa Mi i '2/A A h h)
+
(#II:<[do]=[DO]> * (2* /do Ti LaTi dore /mila mi dore doTi) '1/La h doTi LaSo /dore mi doTi LaSo /do re mi re '2/La LA h h)
)

((#I #II h h)+(h h #I #II))
((#I h h )+(#II h h)+(h h #I)+(h h #II))


<{
Ungersk folkmelodi / Popola Kanto de Hungario
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2008
}
>
ludi
# Höstvisa:
<{Kanto al la aŭtuno}>

<Kodály, [La]=H>

(*
'1,3,4,6 /DoLA DoRe MiSo MiRe /DoLA A LA '1,4,6h '3A
'1,2,4 /La So Mi Re '5/LaSo o MiRe e
'1,2,4,5 /SoSo LaLa /SoMi i '1,4Mi h '2,5Re e
)

<{
Ungersk folkmelodi / Popola Kanto de Hungario
Upptecknad av / notis de Bartók Béla.
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2008
}
>
ludi
# Om hösten:
<{ĉirkaŭ la aŭtuno}>

<Kodály,[Do]=F>

((/h h h)*4 /Re e Fa /Mi i Re /Mi iFa So /La a La /Re e Mi /So oFa MiRe /Do o o /o h Do /Mi iFa So /Fa a Mi / Re eMi Fa /Mi i Re /Do o LA /TI Di iTI /Re e e /e e e)
+
(/Re e Fa /Mi i Re /Do oRe TI /LA A A /h h h /La a a /So o o /Fa a Mi /Fa a Mi /Re TI I /Do o Re /Mi i i /h h Do /LA ATI Do /Re e e /SO OLA TI /Do o o /Re Mi i /Re eMi So /Fi Fi+La a)


<{
Melodi ur / Kanto de Glogauer Liederbuch, ca 1480
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2008
}
>
ludi
# Høstgildet:

<Kodály,[Do]=C>

('1-2 /do SoMi /Do MiSo /Do MiSo /do do 3* /FaLa LaLa /MiSo SoSo /ReFa MiRe /Do h '2/do do /Tire So /re re /domi So)

<{
Dansk folkmelodi / Popola Kanto de Danio
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2008
}
>
ludi
# Väktarsång:

<Kodály, [Do]=D>

(<2:>/Do Do So So /Mi Mi Do Do /do do Ti Ti /La La So So /So So do So /La La So o /La La So Fa /Mi Re Do o

<4/3:>
((/DooMi SooMi /dooSo LaaSo /dooSo LaaSo /SoFaMi MiRee /SooMi LaaSo /SoFaMi Re /dooSo La4SoFa /MiiRe Do)
+(DooLA TIIDo /ReeMi FaaMi /ReeMi FaaMi /ReeDo DoSO /SOODo DooTI /ReeDo TI /LAATI DooRe /ReDoTI Do)))*3

<{
Tysk folkmelodi / Popola kanto de Germanio
Tonstavat av / Tonsilabigi de Mattias Wiedersheim-Paul, Järna, Svedio 2008
}
>

  1 2 3